Warunki gwarancji

Lauber udziela 25-miesięcznej  gwarancji na wszystkie produkty, 24 miesiące na wtryskiwacze Common Rail. Gwarancja jest niezależna od rodzaju podmiotu kupującego LAUBERA (klient indywidualny i instytucjonalny).

Zakres gwarancji:

 1. Gwarancją objęte są wady fizyczne Towaru wynikające z przyczyn w nim tkwiących.
 2. Gwarancją objęte są tylko te Towary, które zostały zużyte zgodnie z ich przeznaczeniem.
 3. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za wady wynikające z nienależytej eksploatacji Towaru lub z jego nienależytego zamontowania lub z jego nienależytego zdemontowania lub z jego nienależytego zastosowania, w tym naruszenie, demontaż zabezpieczeń, opasek, plomb itp.
 4. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności  za wady, wynikające z uszkodzeń mechanicznych Towaru, w tym podczas kolizji drogowych lub innych wypadków lub zdarzeń losowych lub wynikające z jakiejkolwiek ingerencji w strukturę Towaru.
 5. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za wady ujawnione w Towarach, które nie zostały zamontowane lub zdemontowane w zarejestrowanych zakładach/warsztatach napraw samochodowych.
 6. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za wady, jeżeli Towar był eksploatowany w warunkach przekraczających dopuszczalne normy użycia lub przeciążenia.
 7. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za wady wynikające z transportu Towaru.
 8. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za wady Towaru spowodowane niesprawnością układu zawieszenia lud innych układów, z którymi współpracuje Towar lub które wpływają na pracę Towaru.
 9. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za wady jeżeli reklamując wiedział o wadzie w chwili wydawania mu Towaru.
 10. Wadę Towaru należy zgłosić w ramach tzw. reklamacji.
 11. Gwarant uznając reklamację zobowiązuje się do:
 • usunięcia zgłoszonej wady
 • lub wymiany na taki sam Towar,
 • lub Towar o tożsamych cechach technicznych lub jego część wolną od wad,
 • lub zwrotu zapłaty za Towar w przypadku braku możliwości wymiany na taki sam lub jego część wolną od wad.
 1. Sposób załatwienia reklamacji zależy od  wyboru Gwaranta.
 2. Termin gwarancji wynosi 25 miesięcy, nie więcej jednak niż do przebiegu 40.000 km i biegnie od dnia zakupu Towaru, w miejscu, w którym wystawiono Kartę Gwarancyjną. Warunkiem skorzystania z gwarancji jest posiadanie przez reklamującego dowodu zakupu w postaci paragonu albo rachunku albo faktury VAT i prawidłowe wypełnienie karty montażowej na załączonym formularzu.
 3. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady reklamujący nie mógł korzystać z Towaru.
 4. Przy obowiązywaniu warunków zawartych w karcie gwarancyjnej strony całkowicie wyłączają obowiązywanie rękojmi.

Zgłoszenie reklamacji:

1. Reklamację zgłasza się w miejscu nabycia Towaru, w którym wystawiono Kartę Gwarancyjną.
2. Nie wystawia się duplikatów Karty Gwarancyjnej.
3. Reklamację zgłasza się na formularzu opracowanym przez Gwaranta i wydawanym reklamującemu w miejscu nabycia Towaru.
4. Na formularzu reklamacji musi znaleźć się w szczególności numer serii Towaru, umieszczony na jego korpusie, podpis i pieczęć mechanika /warsztatu instalującego Towar.
5. Reklamacja nie spełniająca powyższych wymogów nie podlega rozpoznaniu.
6. Reklamacja winna być zgłoszona niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od stwierdzenia wady.
7. Przy zgłoszeniu reklamacji reklamujący okazuje Towar, Kartę Gwarancyjną oraz oryginalny dowód potwierdzający zakup Towaru.

Czas rozpoznania reklamacji:

1. Gwarant rozpoznaje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od daty dostarczenia mu zareklamowanego Towaru.
2. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, w szczególności, gdy zachodzi potrzeba przeprowadzenia specjalistycznych badań, przed upływem terminu wskazanego powyżej, Gwarant informuje o wydłużeniu terminu rozpoznania reklamacji o nie więcej niż kolejne 14 dni roboczych.

[ENG] WARRANTY SCOPE:

Warranty coverage:

 1. The warranty covers the physical defects of th Product resulting from the reasons in it.
 2. The warranty covers only the Products which have been used according to their inrended application.
 3. The warrantor does not bear any liability for defects resulting from the improper use of the Product or its improper installation or its improper disassembly or improper use, including damage to or disasembly of protection, bands, seals, etc.
 4. The warrantor does not bear any liability for defects resulting from any form of tampering with the Product structure.
 5. The warrantor does not bear any liability for defects revealed in Products which have not been assembled or disassembled in the registered plants / car repair garages.
 6. The warrantor does not bear any liability for defects if the Product has been used in conditions exceeding the admissible norms of use or overloading.
 7. The warrantor does not bear any liability for defects of the Products resulting from the transport of the Product.
 8. The warrantor does not bear any liability for defects of the Product resulting from the failure of the suspension system or other systems the Produc cooperates with or which have influence on the functioning of the Product.
 9. The warrantor does not bear any liability for defects if the complaining party knew about the defect at the time of relase of the Product to him/her.
 10. The defect of the Product must be reported within the scope of the so-called complaint.
 11. Accepting the complaint, the warrantor undertakes to:
 • Remove the reported defect,
 • Or replace the Product with the same one
 • Or with a Product with equal technical features or its part free from defects,
 • Or reimburse the payment for the Product in case of no possibility of replacement with the same Product ot its part free from defects
 1. The complaint decision depends on the warrantor.
 2. The time limit of the warranty is 25 months and it runs from the day of purchase of the Product, at the place where Warranty Card was issued. The condition of use of the warranty is possession of the pucharse proof by the buyer in the form of a receipt or bill or VAT invoice and proper completion of the installation sheet in the enclosed form.
 3. In other cases the time limit of the warranty is prolonged by the time where the complaining person could not use the Product due to the defect.
 4. At the governance of the conditions provided for in the warranty card, the parties fully exclude the governance of guarantee.

Filing a complaint:

 1. The complaint to be filed at the point of sales of the Product, where the Guarantee Card has been issued.
 2. No duplicate of the Guarantee Card may be issued.
 3. The complaint to be filed on a form drafted by the Guarantor and given out to the claimant at the place of purchase of the Product.
 4. The complaint form must contain in particular the Product batch number located at its body, signature and stamp of the mechanic / workshop that has installed the Product.
 5. The complaint failing to comply with these requirements shall not be handled.
 6. The complaint should be filed without delay, however not later than within 7 calendar days of finding a defect.
 7. When filing a complaint, a claimant presents the Product, the Guarantee Card and the original proof of purchase of the Product.

Time to handle the complaint:

 1. The Guarantor handles the complaint within 14 business days of the date of being provided with the Product complained.
 2. In particularly justified cases, in particular when it is needed to conduct specialist tests, before the expiry of the aforementioned deadline, the Guarantor shall inform you about the extension of deadline for handling a complaint by no more than subsequent 14 business days.